baner baner baner baner baner baner baner baner
Wyszukiwarka
 

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zbliżających się wakacji letnich

 

WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY

 

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań

 

 

WKWiO.0344. 7.2013

Poznań, 24 czerwca 2013 r.

 

 

 

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zbliżających się letnich wakacji.

 

 

 

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie szkół i placówek województwa wielkopolskiego,

Szanowni Rodzice

 

 

Niebawem rozpoczną się w naszym województwie letnie wakacje. Z tej okazji życzę dzieciom i młodzieży szkolnej sprzyjającej aury oraz bezpiecznego i wesołego wykorzystania wakacyjnych  możliwości.

 

Nieustannie przypominam, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w  sprawie warunków, jakie  muszą  spełniać  organizatorzy  wypoczynku  dla dzieci i  młodzieży  szkolnej, a  także  zasad  jego organizowania i nadzorowania  DZ. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zmianami). Organizator wypoczynku jest odpowiedzialny również za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia wypoczynku.

Nad przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa wielkopolskiego nadzór sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Policją, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwową Inspekcją Sanitarno – Epidemiologiczną, Państwową Strażą Pożarną.

Po otrzymaniu wersji papierowej zgłoszenia  wypoczynku kurator odnosi się do formalnej zgodności przesłanych dokumentów z zapisami ww. rozporządzenia.

Rodzice przed wysłaniem dziecka na wypoczynek winni zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez danego organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:

  • warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu,

  • kwalifikacje kadry pedagogicznej, której zostanie powierzone dziecko (posiadanie kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników lub wolontariuszy),

  • zabezpieczenie opieki medycznej podczas trwania wypoczynku,

  • posiadanie przez organizatora zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku,

  • opracowany szczegółowy program wypoczynku,

  • warunki ewentualnego ubezpieczenia uczestnika wypoczynku.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl znajdują się wersje elektroniczne poradników: Poradnik bezpiecznego wypoczynku, Bezpieczna woda, Bezpieczny stok.

Ułatwieniem dla rodziców (prawnych opiekunów dziecka) jest utworzenie publicznej bazy wypoczynku, w której można sprawdzić, czy organizator wypoczynku dokonał jego zgłoszenia. Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu  www.ko.poznan.pl w zakładce wypoczynek lub http://wypoczynek.men.gov.pl.

Telefon interwencyjny na okres wakacji 61 8541 667 w godzinach 8.00 - 15.30, od poniedziałku do piątku; ponadto całodobowo: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900 oraz bezpłatna infolinia 987.

Dzwoniąc pod wyżej wymienione numery można informować o nieprawidłowościach wymagających  podjęcia interwencji przez kuratora w sprawach organizacji wypoczynku, w szczególności w wypadkach występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

 

Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają:

st. wizytator Alicja  Rajewicz,  st. wizytator Beata Przyszczypkowska tel. 61 854 16 67

 

wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Hanna Rajcic-Mergler

Wicekurator Oświaty

 

 

Powrót